Koronaepidemia on aiheuttanut lisää huolia ja kuormitusta henkilöille, joiden läheisellä on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Tämä käy ilmi Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:n valtakunnallisesta, omaisille suunnatusta kyselystä*Kyselyn perusteella jo poikkeustilanne itsessään on aiheuttanut suurta pelkoa läheisen voinnista tai sairauden uusiutumisesta. Omaisten huoli on siis entistä suurempi, riippumatta siitä onko sairastuneen läheisen tilanne huonontunut. Epävarmuutta lisää varmasti se myös, että koronarajoitusten vuoksi omaiset eivät ole voineet auttaa tai edes kohdata läheisiään haluamallaan tavalla. Vierailuja asumisyksiköihin ja hoitolaitoksiin on rajoitettu, samoin sairastuneiden vierailut hoitopaikan ulkopuolelleVastanneista 13% ei ole voinut tavata läheistään lainkaan, 30% vain etäyhteyksin. Rajoitukset ovat olleet raskaita etenkin riskiryhmiin kuuluville omaisille. 

Omaiset ovat tunnistaneet sairastuneiden yksinäisyyden ja ahdistuksen lisääntyneen, kun sosiaalinen kuntoutus on tauolla ja psykososiaalinen tuki toiminut vain puhelimitse. Yli 40% vastaajista koki sairastuneen hoidon saannin heikentyneen, mikä osaltaan on lisännyt omaisen kokemaa kuormitustaOmaisen hyvinvoinnin ja sairastuneen läheisen saaman hoidon vahva yhteys on todettu aiemmin myös MIPA tutkimuksessa. Omaisten hyvinvoinnin keskeinen edellytys ovatkin toimivat päihde– ja mielenterveyspalvelut, joita tulisi siis saada myös poikkeustilanteessa. 

Koronaepidemialla on ollut myös taloudellisia vaikutuksia niin sairastuneille, kuin omaisillekinNoin kolmannes omaisista arvioi, että oma ja/tai läheisen taloudellinen tilanne on heikentynyt. Yli neljännes kertoi, että heidän antamansa taloudellinen tuki sairastuneelle on lisääntynyt, osa joutui toteamaan, ettei pysty elämäntilanteensa vuoksi auttamaan läheistään taloudellisesti. Eräs vastaaja kiteytti omaa tilannettaan nyt ja lähitulevaisuudessa:

Olen uupunut, väsynyt ja ajoittain epätoivoinen ja täysin rahaton. Isot erääntyneet laskupinot. Kahden kuukauden kuluttua henkinen vointi saattaisi olla parempi ja olisin kesälomalla.
Mutta taloudellinen ahdinko jatkuu varmasti paljon pitempään.”  

 

Älä jää yksin 

Psyykkisesti sairastunutta tukeva läheinen on paitsi hänelle merkittävä voimavara, aina oman elämänsä tärkein ihminen. Kyselyssä pyydettiinkin vastaamaan myös siihen, mitä tukea omaiset kaipasivat itselleen. Tarve oli erityisesti taloudelliselle ja sosiaaliselle tuelle, keskusteluavun ja vertaistuen tarvetta korostettiin. Omaiset kokivat kasvokkaisten tapaamisten vaihtumisen puheluiksi riittämättömiksi sekä itselle, että sairastuneen läheisen tarpeisiin. 

FinFamissa tukemme kohdistuu etenkin omaisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Vääriä syitä avun hakemiselle ei kuitenkaan ole, vaikka kaikki tuen tarpeet eivät heti täyttyisikään.  

Tapamme toimia ja tarjota tukea ovat poikkeustilanteessa pakostakin muuttuneet. Jatkossa tämä tarkoittaa entistä monipuolisempaa palvelutarjontaa. Älä siis jää yksin huoliesi kanssa – olemme sinua varten! Varaa vaikka aika omaisneuvontaan, anna verkkovertaisuudelle mahdollisuus tai osallistu nuorille tarkoitettuun kesätoimintaan. Vaikeudet tai avun hakeminen eivät koskaan ole häpeän aiheita tai heikkouden merkki. 

Noora Nieminen
 

*Nettikysely toteutettiin 17.4.-4.5.2020 ja siihen vastasi 266 mielenterveysomaista ympäri suomen. Vastaajista lähes puolet (48 %) oli sairastuneen vanhempia, 18,4 % oli puolisoita, 12,4 % sisaruksia ja 9,4 % aikuisia lapsia, loput muita läheisiä ja sukulaisia. Kyselystä lisää: https://www.finfamipirkanmaa.fi/ajankohtaista/raportti-koronatilanteen-vaikutuksista-mielenterveys-ja-paihdeomaisten-ja-heidan-laheistensa-elamaan/ 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Julia Hakamaa
Julia Hakamaa

Toiminnanjohtaja

Pin It on Pinterest