Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää vietetään 9.10., joka tunnetaan myös Ilonan päivänä. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota omaisten jaksamiseen ja heidän voimavarojensa tukemiseen. Päivä on myös muistutus siitä, että on tärkeä kokea iloa silloinkin, kun kannamme huolta läheisistämme.

Yksilön psyykkinen sairastuminen on aina kriisi myös läheisille ja koskettaa koko perhettä. Omaiset käyvät läpi samantyyppisiä vaiheita ja tunteita kuin sairastuneetkin: epävarmuutta, syyllisyyttä, surua, vastausten hakemista sekä omien selviytymiskeinojen etsimistä ja löytämistä.

Tänä vuonna Ilonan päivän teemana on ylisukupolvisuus. Tutkimusten mukaan mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmilla on riski kasautua lapsille, joiden vanhemmilla on ollut vastaavia ongelmia. Teeman esiin nostamisella halutaan muistuttaa, että ongelmien sukupolvet ylittävä ketjuuntuminen on katkaistavissa. Mielenterveyshäiriöt eivät ole este hyvälle vanhemmuudelle, etenkään, kun koko perhe saa oikea-aikaista ja riittävää tukea. Ylisukupolvisuuden ehkäisyssä tärkeää ovat myös palvelut, joilla tuetaan sekä vanhemmuutta, että lasten pärjäävyyttä ja huomioidaan perhe kokonaisuutena.

 

INFOA:

Mielenterveysomainen on henkilö, jolle läheisen psyykkinen sairaus, mielenterveyden häiriö, päihteiden käyttö taikka näistä johtuva oireilu aiheuttavat kysymyksiä, taakkaa tai huolta. Mielenterveyden häiriöt koskettavat jossain elämän vaiheessa suoraan noin puolta suomalaisista, välillisesti ne koskettavat meistä jokaista.

THL:n kouluterveyskyselyn (2019) perusteella Etelä-Pohjanmaalla peruskoulujen 8. ja 9. luokkalaisista, lukion 1. ja 2. luokkalaisista ja ammattikoululaisista 6,7 % hoitaa päivittäin tai viikoittain läheistään, jolla on esim. vakava sairaus vamma tai on hyvin vanha.

FinFami ry:n valtakunnalliseen, nuorille keväällä 2019 suunnattuun verkkokyselyyn vastasi kahden viikon aikana 294 nuorta. Vastaajista yli 90% ilmoitti olevansa läheinen ihmiselle, joka oireilee psyykkisesti. 57% vastaajista koki, ettei ollut saanut tukea/apua tilanteessa, jossa läheinen sairastaa psyykkisesti.

Pin It on Pinterest