Edunvalvonta

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on ottanut edunvalvonnallisen vastuun toimia mielenterveysomaistyön asiantuntijana ja järjestövaikuttajana.

Asiantuntijuutemme perustuu läheisten kokemuksiin, ammatilliseen osaamiseen sekä yhteistyöhön. Tehtävän toteuttamiseksi tarjoamme mielenterveysomaisille ja muille sidosryhmillemme tietoa, tukea ja toivoa.

Tavoitteemme on, että

mielenterveysomaiset tunnistetaan ilmiönä ja huomioidaan yksilöinä

hoitotyössä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa myös läheiset kohdataan arvostavasti

omaiset kokevat osallisuutta ja saavat vaikuttamismahdollisuuksia itseään koskevissa asioissa

läheisen huoli sekä jaksaminen otetaan vakavasti

Tehtävää varten

toimimme yhteistyössä valtakunnallisen FinFami ry:n ja sen muiden jäsenyhdistysten kanssa

osallistumme valtakunnallisiin mielenterveysomaisten ja mielenterveyden teemaviikkoihin ja kampanjoihin

olemme mukana mielenterveysomaisiin liittyvissä tutkimuksissa ja opinnäytetöissä

järjestämme edunvalvontaan liittyvää, luotettavaan tietoon perustuvaa koulutusta sekä vaikuttamistilaisuuksia

annamme lausuntoja ja otamme kantaa, viestimme aktiivisesti

edistämme positiivista mielenterveyttä ja kokemusasiantuntijuutta

Lisätietoja

Noora Nieminen
Noora Nieminen

Toiminnanjohtaja

Vuoden 2019 Yhteiskehittämistilaisuuden tuotos MUISTILISTA

Työskentelymuotoja

Psykiatrinen hoitotahto
  • Psykiatrisella hoitotahdolla voi kertoa omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahtonsa. 
  • Etukäteen esitetyt toiveet ovat tärkeitä etenkin tilanteessa, jossa potilas ei itse kykene päättämään hoidostaan.
  • Hoitotahto vahvistaa potilaan itsemääräämisoikeutta.
  • Henkilökunta saa tietoa potilaan elämänarvoista ja pystyy paremmin noudattamaan niitä hoidossa, mikä helpottaa ongelmatilanteiden hoitoa sekä avoterveydenhuollossa että osastohoidossa.

Psykiatrisen potilaan hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahtoni

Taustatietoa käytön tueksi

recovery -toipumisorientaatio

Toipumisorientaatiosta on vähitellen tullut keskeinen viitekehys mielenterveyspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen monissa maissa. Se on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Tavoitteena on, että henkilökohtainen toipumisprosessi johtaa tyydytystä tuovaan ja toiveikkaaseen elämään psyykkisen sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta.

Recovery, eli toipumisorientaatio on saamassa jalansijaa myös suomalaisessa mielenterveystyössä. Käyttöönotto on erityisesti psykiatrisessa sairaalahoidossa kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Henkilöstön kouluttamisella ja erilaisten teknologioiden käytöllä on ollut edistävä vaikutus.

FinFami Keskusliitto on mukana Recovery -toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa, jossa kehitetään toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa, järjestetään koulutuksia ja kehitetään palveluja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä hallinnoi Lapin yliopisto.

FinFamin ohella muita osatoteuttajia ovat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Mielenterveyden keskusliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tavoitteena on Recovery-orientaation käsitteellistäminen ja soveltaminen suomalaisiin mielenterveyspalveluihin. Lue lisää hankkeen omilta sivuilta.

FinFamin tavoitteena on edistää mielenterveysomaisten osallisuutta kehittämistyössä ja lisätä läheisten ja perheen huomioimista palveluissa. Lue lisää FinFamin sivuilta.

Recovery Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä tavoitteena on Recovery-ajattelun käsitteellistäminen ja soveltaminen psykiatrian toiminta-alueen tuottamiin palveluihin sekä palveluprosessien vaikutusten arviointi. Palveluprosessien kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota palveluiden käyttäjien osallisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin.

Kehittämistyössä huomioidaan yhteistyö perustason palveluiden tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisuuteen sekä moniammatilliseen osaamiseen perustuvien työmuotojen kehittäminen ja saavutettavien ja joustavien palvelukokonaisuuksien rakentaminen niiden avulla ovat yhtenä keskeisenä tavoitteena sairaanhoitopiirissä. FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mukana yhteistyössä.

Lisätietoja Tuija Ikola p. 040 410 2549 tai [email protected]

Seinäjoen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraati

Seinäjoen raati on perustettu vuonna 2016, tarkoituksena mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjien ja omaisten äänen kuuleminen ja osallisuuuden vahvistaminen palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa sekä niihin liittyvässä päätöksenteossa.

Toteuttaakseen tarkoitustaan, raati mahdollistaa rakentavaan vuorovaikutukseen perustuvia, avoimia yhteiskehittämistilisuuksia, joissa kuullaan kaikkia osapuolia ja pyritään yhteiseen käsitykseen kehittämisen tarpeista ja muutoksen edellytyksistä. Raati viestii yhteiskehittämisen tuotoksista.

Raadin kokoonpano kaudella 2020-2021

Raatiin kutsutaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaita, omaisia, kokemusasiantuntijoita sekä ammattilaisia ja päättäjiä.

Noora Nieminen, varajäsen Tuija Ikola & Leena Välimäki, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry
Otto Savolainen & varajäsen, Seinäjoen seurakunta
Merja Kallio, Kimmo Vinni & Pasi Wallius, Vertais- ja kokemustoimijat Olkkari ry
Jesse Keskinen & Anne Venäläinen, Nurmon Sininauha ry
Irma Vuolteenaho & Jussi Ala-Välkkilä, Seinäjoen kaupungin päihdeklinikka
Satu Pakkala, varajäsen Riitta Niemelä, Seinäjoen kaupungin kotihoito psykiatrinen tiimi

FinFami Etelä-Pohjanmaa jatkaa koollekutsujana, yhteydenotot Noora Nieminen.

Yhteiskehittämistilaisuus 11.09.2020

Yhteiskehittämistilaisuuden aiheena on ”Diagnoosina ihminen”.  Yhteiskehittämistilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaat, omaiset ja läheiset, ammattilaiset ja päättäjät. Tilaisuudessa käydään avointa keskustelua ja kuullaan alustuksia teemaan liittyen. Tilaisuudessa saat mahdollisuuden aitoon osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Keskustelun pohjalta tehdään mediatiedote.

Katso kutsu täältä.

Ajankohtaista

Hyvinvoinnin lähteillä

Hyvinvoinnin lähteillä

Hyvinvointi on laaja käsite, ja sen merkitys saattaa vaihdella eri yhteyksissä. Myös henkilökohtainen hyvinvointi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Hyvinvointia yleisesti lisäävät riittävä uni, liikunta sekä terveellinen ja monipuolinen ruokavalio. Mitä muita...

lue lisää
Huoli, toivo & rohkeus

Huoli, toivo & rohkeus

HUOLI. Poikkeukselliset ajanjaksot herättävät monenlaisia tunteita. Terveyttä uhkaavat asiat saattavat herättää hämmennystä, ahdistusta ja varmasti myös pelkoa. Mediassakin saatetaan herkutella negatiivisilla otsikoilla ja huolta aiheuttavilla artikkeleilla....

lue lisää

Pin It on Pinterest