Muu toiminta

Edunvalvontatyöryhmä

Yhdistyksessä toimii yhdistyksen hallituksen nimeämä edunvalvontatyöryhmä, jonka tarkoituksena on

 1. Toimia kanavana omaisille edunvalvonnallisissa asioissa. Esimerkiksi omaiset voivat saattaa edunvalvontatyöryhmän käsittelyyn sellaisia asioita, jotka liittyvät heidän ja mieleltään sairastavien läheistensä oikeuksiin-vrt (1)
 2. Tuottaa tarvittaessa materiaalia mielenterveysomaisten avuksi ja tueksi-vrt (2) ja (3)
 3. Suunnitella yhdistyksen mielenterveysomaisten edunvalvontaan liittyvää koulutusta

Työryhmää täydennetään tarvittaessa ja kokoontumisiin kutsutaan asiantuntijoita.

Ryhmä kokoontuu 2 - 4 krt/vuosi

Seinäjoen mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraati

Toteutamme paikallista mielenterveys- ja päihdeasiakasraati- kokeilua Seinäjoen kaupungin alueella. Asiakasraati-toiminnalla pyritään edistämään julkisten palveluiden omaislähtöisyyttä Mielenterveysomaisten Keskusliitto FinFami ry:n Opastava-hankkeessa luotujen toimintamallien pohjalta. Seinäjoen mielenterveys- ja päihderaati perustettiin 9.6.2016 perustamiskokouksessa Seinäjoen kaupungintalolla. Asiakasraatiin kutsuttiin aluksi sekä työntekijä- että asiakasedustajat seuraavilta tahoilta: Seinäjoen kaupunki, päihdepalvelut , Olkkari, Nurmon Sininauha ry, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry, sekä Seinäjoen kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus.

Opastava – hankkeen työntekijä Erkka Öörni koordinoi vuoden 2016 ajan asiakasraadin työskentelyä. Asiakasraati on kokoontunut neljä kertaa perustamiskokouksen jälkeen. Yhdistys on tarjonnut oman työpanoksensa kokeilun käynnistämisvaiheessa ja on ottamassa toiminnan vetovastuun käynnistämisvaiheen jälkeen. Keskusliitto on siis vastannut kokeilun paikallisesta käynnistämisestä yhteistyössä yhdistyksen kanssa sekä on tarjonnut tämän jälkeen tukea toiminnan vakiinnuttamisessa Opastava- hankkeen resurssien puitteissa. Asiakasraatitoiminta jatkuu edelleen yhdistyksemme johdolla.

Lisätietoja:
Päivi Penttilä
Toiminnanjohtaja
050 348 3676
paivi.penttila[at]finfamiep.fi

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää, tasa-arvoista toisen ihmisen tukemista ja auttamista elämän eri tilanteissa. Vapaaehtoisuuden perustana on toimiminen palkatta hyvän asian puolesta ihmiseltä ihmisille. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa kaikille osapuolille.

Syitä lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan ovat mm.

 • Saa vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden puolesta
 • Oppii uutta ja saa kokemuksia
 • Saa auttaa ja tuottaa hyvää mieltä muille
 • Tapaa erilaisia ihmisiä ja saa toimia yhdessä
 • Vapaaehtoistoiminta tuo elämään sisältöä

Vapaaehtoistoiminnan eettiset periaatteet:

 1. Olet mukana vapaaehtoisesti, omasta halustasi sitoutumaan toimintaan
 2. Vapaaehtoisena toimit omana itsenäsi, omin tiedoin ja taidoin
 3. Jotta vapaaehtoistoiminta olisi laadukasta ja toiminta vastaisi tarpeisiin suunnitellusti, on tärkeää luoda selkeät pelisäännöt
 4. Vapaaehtoistoiminta on vuorovaikutusta, jossa keskeistä on suvaitsevaisuus, ihmisten välinen kunnioitus ja tasa-arvo.
 5. Saat tukea ja ohjausta vapaaehtoisena työskentelyyn
 6. Vapaaehtoisena sinua sitoo vaitiolovelvollisuus

Tukihenkilötoiminta

Joillekin ihmisille henkilökohtaiset keskustelut ovat luontevin tapa käsitellä asioita. Usein keskustelukumppaneiksi ja kuuntelijoiksi riittävät ystävät ja läheiset, toisinaan taas ulkopuolisesta näkökulmasta on apua ja hyötyä. Yksilöllistä keskusteluapua ja tukea antavat sekä ammattilaiset että vapaaehtoiset.

Vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat mielenterveyskuntoutujien omaisten ja läheisten tukihenkilöinä. He ovat mielellään henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia omaisen tai läheisen roolista mielenterveyskuntoutujan rinnalla ja jotka ovat valmiita tukemaan toista samankaltaisessa tilanteessa olevaa arjen haasteissa.

Tarvittaessa tukihenkilönä voi toimia myös joku muu kuin oman kokemuksen omaava tukihenkilö. Tällainen henkilö voi toimia esimerkiksi ns. arjen ystävänä erilaisten toimintojen esim. liikunnan kautta. Joissain tapauksissa tuettava voi olla yhdistyksen omaisjäsenen sairastava omainen eli mielenterveyskuntoutuja. Tällöin tuki välillisesti voi myös helpottaa omaisen tilannetta.

Tukihenkilötoiminta eri muodoissaan voi tapahtua esim. puhelimitse, tapaamisella, sähköpostilla, vertaisryhmässä tai muulla mahdollisella tavalla, joka parhaiten soveltuu sekä tuettavalle, että tukihenkilölle. Yhdistyksen työntekijä toimii tukihenkilön tukena tarpeen mukaan. Tukihenkilö voi toimia myös työparina yhdistyksen työntekijän kanssa esim. kursseilla.

Tukihenkilötoiminnassa yhdistyksen työntekijä kartoittaa vapaita tukihenkilöitä ja tiedottaa tilanteesta tukipyynnön tekijälle. Tukisuhdetta valmisteltaessa yhdistyksen työntekijä selvittää sekä tuettavan että tukihenkilön tarpeet ja toiveet mahdollisimman yhteensopivan parin löytämiseksi.

Tukihenkilötoiminnan arvot
- Ihmisen arvostus - Vapaaehtoisuus - Avoimuus ja luottamus - Ilo ja vastavuoroisuus

Kokemustoiminta

Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat eli kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen (Kokemustoimintaesite 2016). Kokemustoiminta on edunvalvontaa, jossa kokemustoimija omalla elämänkokemuksellaan täydentää teoriatietoa. Kokemustoimijana hän kertoo omien kokemustensa valossa, miltä tuntuu, kun on itse sairastunut tai millaista on olla omainen, kun läheinen sairastuu psyykkiseen sairauteen.

Mielenterveysomaistyössä kokemuskouluttaja on kokemuskoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveyspotilaan tai -kuntoutujan omaisena olemisesta. Polku kokemustoimintaa on voinut kulkea esimerkiksi vertaistoiminnan kautta, jolloin omainen on voinut ensin itse osallistua vertaisryhmään ryhmäläisenä ja sen jälkeen hän on voinut osallistua vertaisryhmänohjaajakoulutukseen, vertaisneuvontaan tai tukihenkilökoulutukseen tai tulla mukaan kokemuskoulutukseen. Reitti on voinut kulkea myös toisin päin, eli omainen on voinut ensin käydä kokemuskoulutuksen, jonka jälkeen hän on voinut osallistua vertaistukitoimintaan ja -koulutukseen sekä ammattilaisen työparina erilaisissa tehtävissä. Omainen on voinut myös käydä sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijakoulutuksen ja lisäksi hän on perehtynyt FinFami yhdistyksen toimintaan ja sen arvoihin, jolloin hän voi toimia myös FinFamin kokemuskouluttajana.

Kokemustoimijana omainen voi osallistua omalla kokemustiedollaan muun muassa sosiaali- tai terveydenhuollon opiskelijoiden ja ammattilaisten opetukseen sekä täydennyskoulutukseen. Kokemuskouluttajia käytetään myös erilaisessa asiantuntija-, kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä sekä erilaisissa työryhmissä sekä puhujina yleisötilaisuuksissa ja tiedotustapahtumissa.

Kokemustoimijuus on vapaaehtoistyötä, eikä uusi ammatti. Kouluttaja lähtee toimintaan vapaaehtoispohjalta, kuitenkin niin, että tilaava taho pyrkii korvaamaan kouluttajan kanssa mahdollisesti sovitun palkkion ja matkat. Kuluja kokemustoimijalle ei saa syntyä.

Kokemuskouluttajan peruskoulutus

Etelä-Pohjanmaan Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmä

Muu vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisena yhdistyksessä voi tukihenkilö- tai vertaisryhmätoiminnan lisäksi olla vertaisryhmätoiminnan tai tukihenkilötoiminnan lisäksi monenlaisissa muissakin toiminnoissa.
Esimerkkejä muista vapaaehtoistoiminnan muodoista

 • Avustavat toimistotehtävät
 • Viestintätehtävät
 • Siivousapu
 • Talkoot
 • Kokemusasiantuntijana ja -kouluttajana toimiminen
 • Toimikuntatyöskentely
 • Hallituksen jäsenyys
 • Kurssien ohjaaminen
 • Tapahtumien järjestäminen (esim. kirpputori, liikuntapäivä, tanssit, konsertti)
 • Virkistysretkien järjestäminen (esim. kylpylä, kansallispuisto tms.) jne.

Vapaaehtoistehtäviä tarjolla - ota yhteyttä ja liity joukkoomme!

 • Omaisneuvontaan vertaistukihenkilöksi uudelle omaiselle
 • Tukihenkilöksi/arjen ystäväksi omaisille tai kuntoutujille
 • Omaiskamaripäivystäjäksi/kahvinkeittoon Seinäjoelle
 • Omaisryhmiin vertaisohjaajaksi eri paikkakunnille/toimialueille

Lisätietoja:
Teija Matalamäki
Aluetyöntekijä
050 338 0845
teija.matalamaki[at]finfamiep.fi

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja