Muu toiminta

Seinäjoen mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasraati

Toteutamme paikallista mielenterveys- ja päihdeasiakasraati- kokeilua Seinäjoen kaupungin alueella. Asiakasraati-toiminnalla pyritään edistämään julkisten palveluiden omaislähtöisyyttä Mielenterveysomaisten Keskusliitto FinFami ry:n Opastava-hankkeessa luotujen toimintamallien pohjalta. Seinäjoen mielenterveys- ja päihderaati perustettiin 9.6.2016 perustamiskokouksessa Seinäjoen kaupungintalolla. Asiakasraatiin kutsuttiin aluksi sekä työntekijä- että asiakasedustajat seuraavilta tahoilta: Seinäjoen kaupunki, päihdepalvelut , Olkkari, Nurmon Sininauha ry, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry, sekä Seinäjoen kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus.

Opastava – hankkeen työntekijä Erkka Öörni koordinoi vuoden 2016 ajan asiakasraadin työskentelyä. Yhdistyksemme on tarjonnut oman työpanoksensa kokeilun käynnistämisvaiheessa ja on ottanut toiminnan vetovastuun käynnistämisvaiheen jälkeen. Keskusliitto on siis vastannut kokeilun paikallisesta käynnistämisestä yhteistyössä yhdistyksen kanssa sekä on tarjonnut tämän jälkeen tukea toiminnan vakiinnuttamisessa Opastava- hankkeen resurssien puitteissa. Asiakasraatitoiminta jatkuu edelleen yhdistyksemme johdolla.

Kokemustoiminta

Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat eli kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen (Kokemustoimintaesite 2016). Kokemustoiminta on edunvalvontaa, jossa kokemustoimija omalla elämänkokemuksellaan täydentää teoriatietoa. Kokemustoimijana hän kertoo omien kokemustensa valossa, miltä tuntuu, kun on itse sairastunut tai millaista on olla omainen, kun läheinen sairastuu psyykkiseen sairauteen. Mikäli tarvitset kokemusasiantuntijaa esim. työryhmään, ryhmänohjaukseen tai asiakaskäynnille niin helpoiten tilaus onnistuu osoitteessa http://www.epshp.fi/tilaakokemusasiantuntija.

Mielenterveysomaistyössä kokemuskouluttaja on kokemuskoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveyspotilaan tai -kuntoutujan omaisena olemisesta. Polku kokemustoimintaan on voinut kulkea esimerkiksi vertaistoiminnan kautta, jolloin omainen on voinut ensin itse osallistua vertaisryhmään ryhmäläisenä ja sen jälkeen hän on voinut osallistua vertaisryhmänohjaajakoulutukseen, vertaisneuvontaan tai tukihenkilökoulutukseen tai tulla mukaan kokemuskoulutukseen. Reitti on voinut kulkea myös toisin päin, eli omainen on voinut ensin käydä kokemuskoulutuksen, jonka jälkeen hän on voinut osallistua vertaistukitoimintaan ja -koulutukseen sekä ammattilaisen työparina erilaisissa tehtävissä. Omainen on voinut myös käydä sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijakoulutuksen ja lisäksi hän on perehtynyt FinFami yhdistyksen toimintaan ja sen arvoihin, jolloin hän voi toimia myös FinFamin kokemuskouluttajana.

Kokemustoimijana omainen voi osallistua omalla kokemustiedollaan muun muassa sosiaali- tai terveydenhuollon opiskelijoiden ja ammattilaisten opetukseen sekä täydennyskoulutukseen. Kokemuskouluttajia käytetään myös erilaisessa asiantuntija-, kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä sekä erilaisissa työryhmissä sekä puhujina yleisötilaisuuksissa ja tiedotustapahtumissa.

Kokemustoimijuus on vapaaehtoistyötä, eikä uusi ammatti. Kouluttaja lähtee toimintaan vapaaehtoispohjalta, kuitenkin niin, että tilaava taho pyrkii korvaamaan kouluttajan kanssa mahdollisesti sovitun palkkion ja matkat. Kuluja kokemustoimijalle ei saa syntyä.

Kokemuskouluttajan peruskoulutus

Etelä-Pohjanmaan Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmä

Tukihenkilötoiminta

Joillekin ihmisille henkilökohtaiset keskustelut ovat luontevin tapa käsitellä asioita. Usein keskustelukumppaneiksi ja kuuntelijoiksi riittävät ystävät ja läheiset, toisinaan taas ulkopuolisesta näkökulmasta on apua ja hyötyä. Yksilöllistä keskusteluapua ja tukea antavat sekä ammattilaiset että vapaaehtoiset.

Vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat mielenterveyskuntoutujien omaisten ja läheisten tukihenkilöinä. He ovat mielellään henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia omaisen tai läheisen roolista mielenterveyskuntoutujan rinnalla ja jotka ovat valmiita tukemaan toista samankaltaisessa tilanteessa olevaa arjen haasteissa.

Tarvittaessa tukihenkilönä voi toimia myös joku muu kuin oman kokemuksen omaava tukihenkilö. Tällainen henkilö voi toimia esimerkiksi ns. arjen ystävänä erilaisten toimintojen esim. liikunnan kautta. Joissain tapauksissa tuettava voi olla yhdistyksen omaisjäsenen sairastava omainen eli mielenterveyskuntoutuja. Tällöin tuki välillisesti voi myös helpottaa omaisen tilannetta.

Tukihenkilötoiminta eri muodoissaan voi tapahtua esim. puhelimitse, tapaamisella, sähköpostilla, vertaisryhmässä tai muulla mahdollisella tavalla, joka parhaiten soveltuu sekä tuettavalle, että tukihenkilölle. Yhdistyksen työntekijä toimii tukihenkilön tukena tarpeen mukaan. Tukihenkilö voi toimia myös työparina yhdistyksen työntekijän kanssa esim. kursseilla.

Tukihenkilötoiminnassa yhdistyksen työntekijä kartoittaa vapaita tukihenkilöitä ja tiedottaa tilanteesta tukipyynnön tekijälle. Tukisuhdetta valmisteltaessa yhdistyksen työntekijä selvittää sekä tuettavan että tukihenkilön tarpeet ja toiveet mahdollisimman yhteensopivan parin löytämiseksi.

Tukihenkilötoiminnan arvot
- Ihmisen arvostus - Vapaaehtoisuus - Avoimuus ja luottamus - Ilo ja vastavuoroisuus

Lisätietoja:
Teija Matalamäki
Aluetyöntekijä
050 338 0845
teija.matalamaki[at]finfamiep.fi

Vapaaehtoistoiminnan käsikirja